Privacy verklaring

Privacy verklaring.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat vanaf deze datum dezelfde privacygegevens gelden in alle landen van de Europese Unie. Deze wet geeft personen meer bescherming m.b.t. de (online) privacy.  Organisaties krijgen meer verantwoordelijkheden , waaronder een informatieplicht. Vanaf deze datum hebben wij uw expliciete toestemming nodig om onderstaande gegevens te registeren en u als klant te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard mag u verwachten dat de medewerkers van Praktijk Ton van Loon zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Contactgegevens:

Praktijk Ton van Loon
Elzenweg 1, 3421 TT Oudewater
Hoofdstraat 55, 2861 AL Bergambacht
0348-567877

Contact gegevens omtrent privacy-gerelateerde vragen: Dhr. A.J.J. (Ton) van Loon

Doel verwerking persoonsgegevens:

In verband met een adequate praktijkvoering, het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg en wettelijke eisen registeren wij van u de volgende persoonsgegevens:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • geboortedatum
  • BSN (Burger Service Nummer)
  • documentnummer van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of paspoort)
  • telefoonnummer(s), e-mailadres
  • naam huisarts/ verwijzer/ eventuele overige hulpverleners (zoals fysiotherapeut, pedicure etc)
  • verzekeringsgegevens (naam, type polis en polisnummer)
  • medische gegevens


Wij verwerken deze gegevens in een digitaal dossier. Wij gebruiken daarbij Podonet voor agenda en podologie, Fysiomanager voor de fysiotherapie, Cepamedis voor de therapeutisch elastische kousen, Rhino voor de voetafdrukken en steunzool-ontwerpen en Unit4 voor de boekhouding.  Wij maken digitale voetafdrukken, blauwdrukken, slaan zo nodig Echo-beelden op en doen zo nodig diverse metingen zoals drukmetingen.

Wij vragen u toestemming te verlenen om bovengenoemde gegevens te verwerken. Zonder deze toestemming kunnen wij geen zorg leveren. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of u toestemming geeft om uw gegevens te delen en te rapporteren aan uw huisarts en eventuele overige zorgverleners.  Ook kunt u kiezen of u toestemming geeft om gegevens te verwerken ter evaluatie van de geleverde zorg. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient een persoon die ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw verzekeraar en uw eventuele betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Delen van persoonsgegevens:

Binnen Praktijk Ton van Loon hebben een aantal personen toegang tot uw gegevens. Dit zijn de zorgverleners, de producenten van de op maat gemaakte hulpmiddelen (zoals zolen), eventuele waarnemers, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

Alleen met uw toestemming in verband met het verlenen van adequate zorg,  of in verband met wettelijke verplichting kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden. Dit onder voorwaarde dat deze derde partij deze gegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings-) overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Eventuele gegevensoverdracht vindt plaats per Zorgmail  of met Siilo (beveiligde digitale gegevensoverdracht tussen zorgverleners), per telefoon of per post.

Delen van
Persoonsgegevens

Reden Persoonsgegevens

Wijze van
overdracht

Grondslag

Huisarts,
Verwijzer,
Zorgverlener

Raportage
ter informatie
of overleg

Naam/NAW,
geboortedatum
BSN, onderzoek
behandelplan en
resultaten

Zorgmail
Siilo
post
telefoon

Alleen na uw toestemming

Zorgverzekeraar,
VeCoZo (Veilige
communicatie met
Zorgverzekeraar

Controle op
Verzekeringsrecht
en indienen van
declaraties

Naam/ NAW,
geboortedatum,
BSN, polisnummer

Beveiligde Internet
verdinding (SSL)

Zorgverzekeringswet,
Wet Marktordening
Gezondheidszorg

Wij noteren in uw dossier of u wel of niet akkoord gaat met onze privacy verklaring. Indien u niet hiermee akkoord gaat kunnen wij u niet in behandeling nemen.  U kan kiezen of u ons toestemming geeft voor  rapportage  en/of overleg met collega-zorgverleners en/of verwijzers.  U kan kiezen of u akkoord gaat met het ontvangen van tevredenheid enquêtes en/of mailings van de praktijk.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw dossier minimaal 20 jaar na beëindiging van uw behandeling te bewaren.

Privacyrechten

Als u een vraag of verzoek heeft over inzage, correctie, actualiseren, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u dit schriftelijk doen (zie contactgegevens). Om zeker te zijn dat de aanvraag door u zelf gedaan wordt stuurt u een kopie van een identiteitsbewijs mee waarbij u het documentnummer, Burgerservicenummer (BSN), MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan uw  paspoort) en uw pasfoto ter bescherming van uw privacy zwart maakt.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze praktijk.

U heeft de mogelijkheid een eventuele klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.